menu

    Сьогоднішні реалії життя показують нам масову зорієнтованість людей на матеріальну забезпеченість, конкурентоспроможність, що аж ніяк не є духовними вартостями. Водночас значно послабився авторитет суспільних традицій, внаслідок чого спостерігається приниження людської гідності, культ сили.

   Формуванню основ духовно-морального виховання молоді в сучасній педагогічній науці відводиться провідне місце. Це пояснюється тим, що педагогічній науці необхідно відродити ідеал цілісного виховання, щоб воно охоплювало всю особистість дитини. Діти повинні розуміти, що людські взаємини - то велика цінність, і їх слід підтримувати та збагачувати. Навчайте розуміти стан іншої людини, поважати її почуття, рахуватися з її інтересами.  

   Головна мета духовно - морального виховання - набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури духовно – моральних відносин, формування у молоді незалежно від національної належності особистих рис громадян Української держави,. Морально-духовне становлення дітей та учнівської молоді, їх підготовка до активної, творчої, соціально значущої, сповненої особистісного смислу життєдіяльності є найважливішою складовою розвитку суспільства та держави

 Головною метою морального виховання на сучасному етапі є цілеспрямований свідомий процес формування гармонійної особистості, дисциплінованість, почуття відповідальності, власної гідності, виховання патріотизму, любові до Батьківщини. На цій основі формуються особистісні риси людини, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

   Мораль - це система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, які регулюють гуманні стосунки між людьми за будь-якої ситуації на демократичних засадах

   Моральність - охоплює моральні погляди, переконання, почуття, стосунки, поведінку людей.

  Моральна спрямованість - стійка суспільна позиція особистості, що формується на світоглядній основі, мотивах поведінки і виявляється як властивість особистості в різних умова.

  Особливість лише тоді починає набувати стійких моральних якостей, коли цьому сприяють і об’єктивні умови, її позиція у колективі, значимість соціальної ролі, яку вона виконує.

Завдання морального виховання в школі - формування національної свідомості й самосвідомості, прагнення жити в гармонії з природою, свідомої дисципліни, обов'язку та відповідальності, поваги до закону, до старших.

Патріотичні почуття зміцнює морально-патріотичне виховання, покликане виробляти глибоке розуміння громадянського обов'язку. З цією метою у Новоселівській школі проводяться:


 " Ціннісне ставлення до культури і мистецтва "  - http://novoselivka.ucoz.ua/cinnisne_stavlennja_do_kulturi_i_mistectva.docx

Картинки по запросу МОРАЛЬНО-ДУХОВНИЙ НАПРЯМОК