menu

Методичне обєднання ставить такі основні завдання

на 2019- 2020 навчальний рік:

1. Підвищуючи науково-методичну підготовку, удосконалюючи педагогічну майстерність, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів, тісніше пов’язувати вивчення рідної мови, математики та інших предметів з розвитком мовленнєвих і пізнавальних умінь та формування національної самобутності і духовності школярів, виховання учня - творця відповідно до потреб та запитів суспільства.

2. Роботу МО спрямувати на всебічний розвиток юної особистості, вдосконалювати методичну культуру кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності.

3. Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

4. Працювати над розвитком в учнів самостійного критичного та креативного мислення, здійснювати індивідуальний підхід до юної особистості, інтерактивного здобування знань.

5. Проводити систематично індивідуальну роботу з обдарованими учнями.

6. Створити банк даних обдарованих учнів.

7. Сприяти виробленню в учнів правильного каліграфічного письма.

8. Поповнювати „банк ідей” педагогічної творчості вчителів.

9. Всебічно розвивати юну особистість.

10. Розкривати творчі здібності учнів початкових класів.

11. Проводити предметні тижні, шкільні олімпіади з математики, рідної мови.

У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості, розкриття обдарованості кожної дитини. Мета початкової школи - формування людини, яка хоче і вміє самостійно вчитися, сприймати інформацію, працювати з нею, сортувати її, осмислювати, творити.

Щоб учень став рівноправним учасником процесу освіти, необхідно озброїти його техніками та прийомами, спрямованими на розвиток пам'яті, уваги та образного мислення, сформувати навички дослідницької поведінки. Лише за такого розвитку кожна дитина відповідно зі своїми особистими властивостями та здібностями знайде себе і самореалізується. Як розвинути індивідуальні можливості кожної дитини й зберегти її психічне й фізичне здоров'я - ось проблема, над якою завжди замислювались і працювали педагоги. Тому метою роботи нашого педагогічного колективу є створення умов для розкриття інтелектуального та творчого потенціалу дитини.

В минулому 2019 навчальному році методичне об'єднання вчителів початкових класів працювало над проблемною темою «Розвиток творчості та креативності учнів». Належну увагу педагоги приділяли інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної початкової ' школи.

Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку класоводи широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, педагогів міста. Вони використовують інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички, виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими дітьми.

Робота методичного об'єднання будувалася на основі діагностики та прогнозування, була спрямована на забезпечення потреб вчителя. В минулому навчальному році вивчалось питання використання проблемно-пошукових методів навчання з метою розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів, проводився випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих уроків, організовувалось взаємовідвідування уроків з метою обміну досвідом роботи та дотримання педагогічних вимог учнів.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік значно підвищився методичний рівень :і викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. Успішне засвоєння навчального матеріалу залежить не лише від пізнавальних можливостей і здібностей дітей, а й від організації вчителем роботи на уроці, коли кожен учень працює з оптимальним навантаженням. Більше уваги вчителям початкових класів потрібно приділяти диференційованому підходу, коли форми й методи навчання добираються відповідно до індивідуальних здібностей дитини, сприяють її повноцінному розвитку. Добираючи диференційовані завдання потрібно пам'ятати: для поетапної роботи потрібні не будь-які завдання.

Підібрати для слабших завдання з поступовим зменшенням міри допомоги, а для сильніших - з ускладненням творчих завдань. Слід зазначити, що епізодичне застосування диференційованих завдань не дає бажаного результату, тому що частина учнів, особливо з низьким рівнем розвитку, буде безнадійно відставати, не досягнувши основної мети - засвоєння хоча б мінімуму знань, а сильніші не матимуть можливості постійно розвивати свої здібності.

Тільки систематичне , поетапне використання диференційованих завдань дає позитивний результат. Щоб крок за кроком найслабші учні змогли дійти до виконання основного завдання, а сильніші в цей час мають змогу не зупинятися на досягнутому, а поглиблювати знання з даної теми, розвивати свої здібності, виконуючи творчі завдання. Тому потрібно продовжувати працювати над впровадженням методики диференційованого завдання. Добирати для школярів диференційовані домашні завдання. На уроках математики більше використовувати логічні та творчі задачі. Для здібних учнів добирати завдання творчого характеру.

В 2019-2020 н.р. наше методичне об'єднання буде працювати за такими напрямками:

• Удосконалення методики НУШ на уроках та в позаурочний час.

• Використання інтерактивних технологій навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

• Застосування диференційованого підходу як засобу формування соціальної компетентності учнів.

У цьому навчальному році наше методичне об'єднання буде працювати над проблемною темою:

«Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес»

Завдання методичного об’єднання

вчителів початкових класів

1. Перехід на особистісно-орієнтований та діяльнісний підходи в    організації роботи членів ШМО.

2. Створення умов для успішного впровадження нового освітнього стандарту на засадах компетентнісного підходу.

3. Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного само становлення.

4. Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.

5. Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів.

 

 

 

 

Робота з молодими спеціалістами

та новими вчителями

                                                                Треба багато вчитися,   

                                                                щоб знати хоч трохи.

                                                                                                       Монтеск'є

 

1.      Ознайомитися з наказом про наставників для нових вчителів. (вересень)

2.      Вивчити запити нових вчителів. (вересень)

3.      Надавати необхідну методичну допомогу та підтримку новим вчителям; консультувати щодо правильного оформлення шкільної документації. (протягом навчального року)

4.      Взаємовідвідування  уроків і позакласних заходів, їх обговорення. (протягом року)

5.      Складання рекомендацій щодо самоосвіти. (жовтень)

6.      Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок інших вчителів. (протягом року)

7.      Залучення нових вчителів до методичної, громадської та інших видів роботи в школі. (протягом навчального року)

8.      Допомога у роботі з  "важкими" дітьми та сім’ями. (протягом року)

9.      Проаналізувати роботу нових вчителів. (травень)

Організація самоосвітньої роботи вчителів

Якщо ви маєте вогонь знання, дайте іншим запалити від нього світильники.

                                                                                                          Томас Фуллер      

         Самоосвіта педагога - це свідома робота над удосконаленням своєї особистості як професіонала, адаптація своїх індивідуально-неповторних особливостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності і безперервне удосконалення якостей своєї особистості.

         Самоосвіта -  це свідомий рух від:

         Я - реального (визначити свої сильні і слабкі сторони)

         Я - ретроспективного (яким я був у минулому) до:

         Я - ідеального (відповідність сучасним вимогам)

         Я - рефлексійного (самоусвідомлення свого самовдосконалення)

 

Завдання самоосвітньої роботи:

1)      вивчати і впроваджувати нові педагогічні технології, форми, методи і прийоми навчання;

2)      відвідувати уроки колег і брати участь в обміні досвідом;

3)      періодично проводити самоаналіз власної професійної діяльності;

4)      удосконалювати свої знання в галузі класичної і сучасної психології та педагогіки;

5)      систематично цікавитися подіями сучасного економічного, політичного і культурного життя;

6)      підвищувати рівень своєї ерудиції, правової та загальної культури.