menu

Поведінка  є  таким  самим  джерелом  патології,  як  гени  й середовище... Неправильна  поведінка  людей  є  більш  частою  причиною  їхніх захворювань, аніж зовнішні дії чи слабкість природи людини.

М. Амосов

 

Основною метою позакласної діяльності є задоволення інтересів і запитів дітей, розвитку їх творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах діяльності, формування здорового способу життя. Домінуюча роль в її організації належить класному керівнику, який є передусім організатором позакласних виховних заходів (організованої діяльності колективу, спрямованої на досягнення певної виховної мети), діє у співдружності з іншими педагогічними працівниками школи.

 Педагогічними умовами виховання основ здорового способу життя учнів у позакласній   діяльності є:

 • організація факультативних і гурткових занять, різноманітних виховних заходів з основ здорового способу життя у позаурочний час;
 • залучення кожного учня до різноманітної виховної діяльності з урахуванням вікових та психофізичних особливостей;
 • запровадження режиму дня та систематичне дотримання його підлітками як моделі здорового способу життя.

 Для успішного та вдалого формування здорового способу школярів у навчальних закладах необхідно вирішити наступні завдання:

 • виховання потреби і умінь самостійно займатися фізичною культурою і спортом;
 • розширення функціональних можливостей організму і укріплення здоров’я;
 •  розвиток рухливих якостей;
 • формування культури здорового способу життя учнів як у навчальний, так і позаурочний час;
 • формування особистісно-ціннісного ставлення до здоров’ю та усвідомленої потреби у здоровому способу життя.
 • 0б’єднати увесь педагогічний колектив для розв’язання завдань щодо формування освіти про здоровий спосіб життя в школярів.
 • довести всі елементі навчально-виховного процесу у відповідність із станом здоров’я і психофізіологічними можливостями учнів і педагогів.

Проблема формування здорового способу життя підростаючого покоління України належить до найактуальніших проблем, вирішення якої обумовлює майбутнє держави та подальше існування здорової нації. Сьогодні сферою формування здорового способу життя дітей та підлітків є система освіти.

Мета роботи – дослідити напрями формування здорового способу життя школярів у навчально- виховному процесі.

Здійснювати оздоровче супроводження навчально-виховного процесу, передбачати такі напрямки роботи як:

 1. оздоровче обґрунтування та експертиза навчально-виховної роботи, діагностика й корекція здоров’я учнів,
 2. профілактичні заходи, допомога в розвитку дітей

Система позашкільної освіти – це освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час; гуртки, секції, клуби, культурно- освітні, фізкультурні та спортивно-оздоровчі заклади.

Саме позашкільна освіта спроможна частково компенсувати недоліки у вихованні та розвитку дитини в сім'ї, запропонувати змістовне дозвілля, зайнятість за інтересами у позаурочний час.